تور ها

1 - تسلط فنی به کار
ضعیف متوسط خوب عالی
2 - نحوه برخورد پرسنل
ضعیف متوسط خوب عالی
3 - سرعت در پاسخدهی
ضعیف متوسط خوب عالی
4 - آیا از قیمت های ارائه شده رضایت داشتید؟
ضعیف متوسط خوب عالی
5 - آیا از کیفیت ارائه خدمات رضایت داشتید؟
ضعیف متوسط خوب عالی
6 - آیا از خدمات و سرویس های پس از فروش رضایت داشتید؟
ضعیف متوسط خوب عالی
7 - آیا از اطلاع رسانی نسبت به پروازها و تورها رضایت داشتید؟
ضعیف متوسط خوب عالی

برای دریافت راهنمای دریافت ویزای شینگن ایمیل خود راوارد کنید :